Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. De aanmelding is compleet nadat Strength Academy het aanmeldformulier heeft ontvangen. Het inschrijfgeld verschilt per activiteit. Strength Academy is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
 2. De eerste training dient onder begeleiding van een krachttrainer te gebeuren. Uitsluitend na voldoen van de lidmaatschapsbijdrage krijgt een lid toegang tot de vestiging.
 3. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Strength Academy een abonnement aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk kunnen verzilveren bij de vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
 4. De houder van het lidmaatschap blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik ervan. Gebruik van het lidmaatschap is persoonsgebonden. Deze is dus niet overdraagbaar.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap  kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van een maand met een maand opzegtermijn.
 2. Bij losse activiteiten wordt per activiteit de duur gecommuniceerd. Hierbij is punt 1 derhalve niet van toepassing.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via pin, PayPal, iDEAL of overboeking,voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap of de activiteitdeelname. Contante betaling is niet mogelijk.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt € 9,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering (inclusief het nog te betalen lidmaatschapsgeld tot het einde van de contractsduur) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 5. Het abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang worden geweigerd. Strength Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. Strength Academy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste drie maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Rooster

 1. Strength Academy behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot Open Gym of deelnemen aan activiteiten, die aangeboden worden door Strength Academy, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Strength Academy gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Strength Academy.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 3. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 4. Strength Academy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van personeel een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende periode vervalt.
 5. Tussentijdse opzegging door de consument is mogelijk indien:- de consument een ander woonadres krijgt en het -als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten.  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van een maand tegen het einde van de maand.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of -activiteiten bij Strength Academy, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Strength Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Strength Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 7: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en dient hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Strength Academy staan op de website www.StrengthAcademy.nl en zijn digitaal op te vragen.

Artikel 8: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of metStrength Academy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Strength Academy, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Strength Academy is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels vanStrength Academy te accepteren.